จังหวัด ปทุมธานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

ศาลากลางจังหวัด

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน ปทุมธานี-สามโคก ตำบล บางปรอก อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ 02-581-3886 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.021362 y : 100.525098

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

1,525.86 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 65

ในพื้นที่รับผิดชอบของหวัดมีพื้นที่

  • พื้นที่เขตอนุรักษ์และพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
  • พื้นที่ตามมติคณะรัฐมนตรี

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 9 แห่ง
เทศบาลตำบล 17 แห่ง
อบต. 37 แห่ง

แม่น้ำสายหลัก

- แม่น้ำเจ้าพระยา

ลำคลองสายหลัก

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของจังหวัด

-

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่

-

ตารางข้อมูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

รายการข้อมูล 2556 2557 2558 ข้อมูลจาก
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - สถิตินักท่องเที่ยวเปรียบเทียบปีพ.ศ.2554-2556
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนประชากรแฝง
  • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
1,085,652.00
539,076.00
100,000.00
545,713.00
สถิตินักท่องเที่ยวเปรียบเทียบปีพ.ศ.2554-2556
สถิตินักท่องเที่ยวเปรียบเทียบปีพ.ศ.2554-2556
สถิตินักท่องเที่ยวเปรียบเทียบปีพ.ศ.2554-2556
สถิตินักท่องเที่ยวเปรียบเทียบปีพ.ศ.2554-2556
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 542,275.45 สถิตินักท่องเที่ยวเปรียบเทียบปีพ.ศ.2554-2556
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - สถิตินักท่องเที่ยวเปรียบเทียบปีพ.ศ.2554-2556
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 505,648.95 สถิตินักท่องเที่ยวเปรียบเทียบปีพ.ศ.2554-2556
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - 36,626.49 สถิตินักท่องเที่ยวเปรียบเทียบปีพ.ศ.2554-2556
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - สถิตินักท่องเที่ยวเปรียบเทียบปีพ.ศ.2554-2556

ข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน

กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
1 แห่ง
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
2 แห่ง
ฝังในหลุม
2 แห่ง
อื่นๆ
1. สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 1 แห่ง  
2. แบเทกองบนพื้นที่ไกลกลบครั้งคราว 5 แห่ง  
3. แบเทกองบนพื้นไถกลบทุกวัน 4 แห่ง  

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้

แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 6 แห่ง
แหล่งกำจัดของเสียอันตราย จำนวน - แห่ง
แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน - แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่

มี
"- การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตั้งแต่ต้นทางอย่างเหมาะสม - ส่งเสริมความรู้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะและวัสดุรีไซเคิล เทคนิคการคัดแยกขยะ และการแปรรูปขยะอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ให้กับแกนนำโดยหวังผลให้เกิดการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน"

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ

-

การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน

มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1 แห่ง โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามารถรวบรวมน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ -

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่

-

สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน

แม่น้ำเจ้าพระยา คุณภาพจัดอยู่ในเเหล่งน้ำประเภทที่ 4 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน

-
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,270,237 คน