จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

ศาลากลางจังหวัด

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน สายเอเชีย ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
โทรศัพท์ 035-336-554 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 14.349866 y : 100.559522

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)

2,556.64 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 16
มี อปท. จำนวน 158

ในพื้นที่รับผิดชอบของหวัดมีพื้นที่

  • พื้นที่ที่เป็นมรดกโลกตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกและพื้นที่ที่จะเสนอเป็นมรดกของชาติไทย

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 4 แห่ง
เทศบาลตำบล 31 แห่ง
อบต. 121 แห่ง

แม่น้ำสายหลัก

- แม่น้ำเจ้าพระยา - แม่น้ำป่าสัก - แม่น้ำน้อย

ลำคลองสายหลัก

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

-

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของจังหวัด

-

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่

-

ตารางข้อมูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

รายการข้อมูล 2556 2557 2558 ข้อมูลจาก
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - สำนักงานการท่องเที่ยว
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนประชากรแฝง
  • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
808,360.00
306,128.00
146,566.00
1,393,257.00
สำนักงานการท่องเที่ยว
สำนักงานการท่องเที่ยว
สำนักงานการท่องเที่ยว
สำนักงานการท่องเที่ยว
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 369,407.41 สำนักงานการท่องเที่ยว
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - สำนักงานการท่องเที่ยว
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 304,467.11 สำนักงานการท่องเที่ยว
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - สำนักงานการท่องเที่ยว
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - สำนักงานการท่องเที่ยว

ข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ม.ค. 2561

จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน

กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning)
4 แห่ง
ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
2 แห่ง
เผาในเตาเผา (Incineration)
3 แห่ง
อื่นๆ
1. การเทกองที่มีการควบคุม (Controlled Dump) 1 แห่ง  

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้

แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 23 แห่ง
แหล่งกำจัดของเสียอันตราย จำนวน - แห่ง
แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน - แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่

มี
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชน นักเรียน และเยาวชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่การลด คัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย ตลอดจนการตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ลักลอบทิ้งขยะและของเสียอันตราย และการควบคุมการประกอบกิจการร้านรับซื้อของเก่า - โครงการรณรงค์สร้าง จิตสำนึกแก่ประชาชนใน เขตในการแยกขยะมูลฝอยเพื่อลดปริมาณขยะ

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ

-

การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน

มีระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 2 แห่ง โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามารถรวบรวมน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียได้โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ -

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่

ระบบบำบัด ผู้รับผิดชอบโครงการ สถานะโครงการ (เปิด/ปิด) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ (ลบ.ม./วัน) ผ่าน/ไม่ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน แหล่งรองรับน้ำทิ้งจากระบบบำบัด
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เปิด 24000.00 ไม่ผ่าน 0
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบระบบตะกอนเร่ิง (Activaวted Sludge : AS) เทศบาลตำบลพระอินทราชา เปิด 3000.00 ไม่ผ่าน 0

สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน

-

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน

-
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,270,236 คน