จังหวัด สตูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ม.ค. 2561

ศาลากลางจังหวัด

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน สตูลชานิ ตำบล พิมาน อำเภอ เมืองสตูล จังหวัด สตูล รหัสไปรษณีย์ 91000
โทรศัพท์ 074-711055 โทรสาร -

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 6.6928588 y : 100.0120388

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)

68.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 7
มี อปท. จำนวน 41

ในพื้นที่รับผิดชอบของหวัดมีพื้นที่

-

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)

เทศบาลนคร 1 แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 6 แห่ง
อบต. 34 แห่ง

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

คลองมำบัง คลองเส้นเต๊น คลองตา-ยาย

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

เทศบาลเมืองสตูลเป็นศูนย์โดยมีอปท.ในอำเภอเมือง ควนโดนและควนกาหลงบางส่วน

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของจังหวัด

-

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่

-

ตารางข้อมูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ม.ค. 2561

รายการข้อมูล 2557 2558 2559 ข้อมูลจาก
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนประชากรแฝง
  • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
23,486.00
4,888.00
-
-
-
-
-
-
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 6,570.00 -
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 100.00 -
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 6,211.44 -
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - - -
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - -

ข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ม.ค. 2561

จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
1 แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้

แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 1 แห่ง
แหล่งกำจัดของเสียอันตราย จำนวน - แห่ง
แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน - แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่

มี
- โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 17 ชุมชน ในเขตเทศบาล - ประกาศรับยสมัครบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมการปฏิบัติงานและจ้างเหมาเกี่ยวกับการรรักษาความสะอาด ดูแล สิ่งแวดล้อมในชุมชน มีผู้ปฏิบัติงาน 18 คน มาจาก 17 ชุมชน ค่าจ่า/ค่าตอบแทน เดือนละ 5,000 บาท/คน คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้มีรายได้น้อย ฐานะยากจนหรือผู้ที่อุปการะดูแล บิดา มารดา โดยประธานชุมชน เป็นผู้ที่พิจจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ

-

การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน

ไม่มีระบบจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้น

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่

-

สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน

-

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน

-
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,083,142 คน