จังหวัด พัทลุง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ม.ค. 2561

ศาลากลางจังหวัด

เลขที่ - หมู่ที่ - ถนน ราเมศวร ตำบล คูหาสวรรค์ อำเภอ เมืองพัทลุง จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
โทรศัพท์ 074-613007 โทรสาร 074-613290

ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของศาลากลางจังหวัด

x : 7.351719 y : 100.085381

พื้นที่เขตปกครอง/รับผิดชอบในปัจจุบัน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)

3,424,473.00 ตารางกิโลเมตร
มีอำเภอจำนวน 9
มี อปท. จำนวน 73

ในพื้นที่รับผิดชอบของหวัดมีพื้นที่

-

จำนวน อปท. ในพื้นที่จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)

เทศบาลนคร - แห่ง
เทศบาลเมือง 1 แห่ง
เทศบาลตำบล 47 แห่ง
อบต. 25 แห่ง

แม่น้ำสายหลัก

-

ลำคลองสายหลัก

คลองป่าพยอม คลองท่าแนะ คลองนาท่วม คลองสะพานหยี คลองท่าเจียด คลองป่าบอน คลองพรุพ้อ

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด

ขอได้ที่ ทสจ.

ข้อมูลศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม (Cluster) หรือสถานีขนถ่าย

-

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนของจังหวัด

-

แนวทางการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่

-

ตารางข้อมูล

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ม.ค. 2561

รายการข้อมูล 2555 2556 2557 ข้อมูลจาก
จำนวนประชากรและครัวเรือนที่อยู่ในเขตจังหวัด - - - -
จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์
  • จำนวนประชากรแฝง
  • นักท่องเที่ยว
-
-
-
-
-
-
-
-
520,419.00
15,469.00
-
-
-
-
-
-
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - 192,390.00 -
ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับบริการการเก็บขนขยะไปกำจัด(จำนวน ตัน/ปี ) - - - -
ปริมาณขยะที่ได้รับการนำไปกำจัด (จำนวน ตัน/ปี ) - - 62,269.00 -
ปริมาณขยะสะสมในจังหวัดที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ (ตัน) - - 108,253.00 -
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัด - - - -

ข้อมูลการจัดการขยะและน้ำเสีย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ม.ค. 2561

จำนวนสถานที่กำจัดขยะในปัจจุบัน

ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) (ชั้นวัสดุกันซึมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะมีระบบรวบรวมและจัดการก๊าซ)
1 แห่ง
เผาในเตาเผา (Incineration)
2 แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีการจัดการขยะ ดังนี้

แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน 1 แห่ง
แหล่งกำจัดของเสียอันตราย จำนวน - แห่ง
แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน - แห่ง

ในพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดมีโครงการส่งเสริมรณรงค์เกี่ยวกับด้านการจัดการขยะมูลฝอยหรือไม่

มี
1. โครงการคัดแยกขยะและนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ 2. การจัดกเก็บรวบรวมขยะอันตราย หลอดไฟ ถ่านไฟ แบตเตอรี่ ส่ง อบจ.พัทลุง

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับการจัดการขยะ

1. มีปัญหาขยะตกค้าง ปริมาณ ถนนปลอดถัง 2. ปัญหาขยะตกค้าง ข้างถังขยะ

การบริหารจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดในปัจจุบัน

ไม่มีระบบจัดการน้ำเสียที่เกิดขึ้น

ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในพื้นที่

-

สภาพของแหล่งน้ำในชุมชนของ จังหวัด ในปัจจุบัน

-

ปัญหา / ข้อร้องเรียนที่พบเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชน

-
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,328,450 คน