ระบบการจัดการขยะ

โครงการประเภทระบบการจัดการขยะ จำนวน 197 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการ ประเภท เทคโนโลยี สถานะโครงการ ศักยภาพของระบบ ที่ตั้ง หน่วยงาน แผนที่ รหัสอ้างอิงโครงการ
1 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครหาดใหญ่ (ปรับปรุง) ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ WASTE398
2 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองมหาสารคาม (แบบครบวงจร) ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม WASTE397
3 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่ ระบบจัดการขยะ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ปี เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ WASTE396
4 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) - สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง WASTE394
5 โครงการฟื้นฟูสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยบนเกาะเสม็ด ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), กองบนพื้นแล้วเผา (Open Burning) - - ระยอง เทศบาลนครระยอง WASTE393
6 ศูนย์บริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) - สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ระยอง เทศบาลนครระยอง WASTE392
7 ระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse derive fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (RDF) - - ยะลา เทศบาลเมืองเบตง WASTE391
8 โครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง(Refuse Derived Fuel : RDF) และปุ๋ยอินทรีย์เทศบาลเมืองนราธิวาส ระบบจัดการขยะ 1-เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส WASTE390
9 เพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองปัตตานี ระบบจัดการขยะ คัดแยก อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี WASTE389
10 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลเทศบาลเมืองปัตตานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี WASTE388
11 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ควบคุมคุณภาพมูลฝอย ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี ระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง WASTE387
12 โครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร ระบบจัดการขยะ โรงคัดแยกขยะ อยู่ระหว่างการก่อสร้างและการเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี สกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร WASTE385
13 โครงการระบบกำจัดวัสดุเหลือใช้ เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี อุทัยธานี เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง WASTE378
14 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี อุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ WASTE376
15 ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสวรรคโลก ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), อาคาร คัดแยก ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี สุโขทัย เทศบาลเมืองสวรรคโลก WASTE374
16 ศูนย์กำจัดขยะถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ระบบจัดการขยะ หมักทำปุ๋ย (Composting), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), ระบบผสมผสาน อาคารคัดแยก ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี WASTE369
17 เทศบาลเมืองลำพูน ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration), ชำรุด ใช้การไม่ได้ ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถดำเนินการได้ - ลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน WASTE367
18 ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระบบจัดการขยะ หมักทำปุ๋ย (Composting), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี ลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลำปาง WASTE363
19 โครงการก่อสร้างระบบกำจัดมูลฝอยแบบฝังกลบ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล, หมักทำปุ๋ย (Composting) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 30 ปี แม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน WASTE361
20 โครงการปรับปรุงระบบกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองแพร่ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - แพร่ เทศบาลเมืองแพร่ WASTE360
21 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข (อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง)ยังไม่มีพื้นที่ ระบบจัดการขยะ เชื้อเพลิงอัดแท่ง (Refuse Derived Fuel, RDF) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง - พิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข - WASTE359
22 สถานีขนถ่ายมูลฝอย เทศบาลนครพิษณุโลก ระบบจัดการขยะ อาคารบีบอัดเพื่อขนถ่ายขยะมูลฝอย ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก WASTE354
23 สถานีกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครพิษณุโลก ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), ระบบ MBT ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 16 ปี พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก WASTE353
24 สถานที่แปรรูปของเหลือใช้ชุมชน ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี พิจิตร เทศบาลเมืองบางมูลนาก WASTE351
25 สถานีกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองพิจิตร ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร WASTE348
26 โครงการกำจัดมูลฝอย เทศบาลเมืองพะเยา ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), หมักทำปุ๋ย (Composting) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ ระบบเต็มแล้ว ปี พะเยา เทศบาลเมืองพะเยา WASTE346
27 ศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลท่าวังผา ระบบจัดการขยะ หมักทำปุ๋ย (Composting), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี น่าน เทศบาลตำบลท่าวังผา WASTE344
28 ระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองน่าน ระบบจัดการขยะ หมักทำปุ๋ย (Composting), ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 15 ปี น่าน เทศบาลเมืองน่าน WASTE342
29 สถานีที่ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี นครสวรรค์ เทศบาลตำบลท่าตะโก WASTE340
30 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร เทศบาลเมืองตาคลี ระบบจัดการขยะ วิธีการแบบผสมผสาน (Integrated solid waste disposal) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี นครสวรรค์ เทศบาลเมืองตาคลี WASTE338
31 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงฟื้นฟูระบบกำจัดมูลฝอยเดิม เทศบาลเมืองชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - นครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง WASTE336
32 ศูนย์ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลนครนครสวรรค์ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - นครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ WASTE333
33 สถานีกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครแม่สอด ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill), อาคารคัดแยก ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - ตาก เทศบาลเมืองแม่สอด WASTE330
34 สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (ทิ้งกับศูนย์การจัดการตามหลักสุขาภิบาล ทต.เวียงฝาง) ระบบจัดการขยะ หมักทำปุ๋ย (Composting), ส่งเทศบาลตำบลเวียงฝาง กำจัด ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - เชียงใหม่ เทศบาลตำบลเวียงฝาง WASTE327
35 ศูนย์การจัดการมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - เชียงใหม่ เทศบาลตำบลเวียงฝาง WASTE325
36 โรงงานทำปุ๋ยหมักจากของเหลือใช้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระบบจัดการขยะ คัดแยกขยะโดยสายพานคัดแยก, ฝังในหลุม, ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ WASTE324
37 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม่ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ WASTE323
38 ศูนย์คัดแยกขยะโครงการพัฒนาดอยตุงฯ ทิ้งร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ระบบจัดการขยะ - ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 100 ตัน/ปี ปี เชียงราย เทศบาลตำบลห้วยไคร้ WASTE321
39 โครงการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลห้วยไคร้ ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี เชียงราย เทศบาลตำบลห้วยไคร้ WASTE320
40 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตำบลแม่สาย ระบบจัดการขยะ ฝังในหลุม, ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี เชียงราย เทศบาลตำบลแม่สาย WASTE319
41 สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงราย ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 25 ปี เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย WASTE315
42 ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลลานกระบือ (ชำรุด) ระบบจัดการขยะ กำจัดด้วยเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) หมักแบบใช้อากาศ (Compost) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 10 ปี กำแพงเพชร เทศบาลตำบลลานกระบือ WASTE313
43 สถานที่กำจัดมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 9 ปี กำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร WASTE311
44 สถานีกำจัดมูลฝอยครบวงจรเทศบาลเมืองดอนสัก ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - สุราษฎร์ธานี เทศบาลเมืองดอนสัก WASTE309
45 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลเกาะเต่า ระบบจัดการขยะ เผาในเตาเผา (Incineration) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว - สุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลเกาะเต่า WASTE308
46 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว - สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี WASTE307
47 ระบบการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครเกาะสมุย ระบบจัดการขยะ ฝังกลบเชิงวิศวกรรม (Engineer Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จ เปิดดำเนินการแต่ปัจจุบันปิดไปแล้ว - สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครเกาะสมุย WASTE305
48 โครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสตูล ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ สามารถรองรับการกำจัดขยะได้ 20 ปี สตูล เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง WASTE303
49 เทศบาลตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ (จังหวัดสงขลา) ระบบจัดการขยะ สถานีขนถ่าย(Transfer Station) ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ - สงขลา เทศบาลนครสงขลา WASTE302
50 ระบบการกำจัดขยะมูลฝอย แบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ของเทศบาลตำบลจะนะ (จังหวัดสงขลา) ระบบจัดการขยะ ฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill) ยกเลิกโครงการ/อปท. ขอคืนงบประมาณ - สงขลา เทศบาลตำบลจะนะ WASTE301
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 1,364,049 คน